• مدیرکل دفترتنظیم مقررات و نظارت سازمان امورمالیاتی با اشاره به ابلاغ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از ۱۳ آبان ماه سال جاری گفت : بعد از آماده سازی بستر از سوی دولت مودیان نیزباید ظرف سه ماه بعد از آمادگی سیستم های سازمان امور مالیاتی فرصت دارند تا از طریق این سامانه صورتحساب الکترونیکی خود را صادر کنند.
  • رستم پور در گفت وگو با میزان در خصوص سامانه مودیان و صورت حساب الکترونیکی برای تشخیص مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: براساس قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که ۱۳ آبان ماه جاری به دولت ابلاغ و دولت نیز آن را به صورت رسمی ابلاغ و در ۱۶ همین ماه در روزنامه رسمی کشور درج ولازم الاجرا شد سازمان امورمالیاتی موظف است حداکثر ظرف ۱۵ ماه بستر سامانه مودیان وصورت حساب الکترونیکی را فراهم کند.
  • وی در ادامه افزود: بعد از آماده سازی بستر از سوی دولت ، مودیان نیز باید ظرف سه ماه بعد از آمادگی سیستم های سازمان امور مالیاتی فرصت دارند تا از طریق این سامانه صورتحساب الکترونیکی خود را صادر کنند.
  • مدیرکل دفتر تنظیم مقررات ونظارت سازمان امور مالیاتی تصریح کرد : افرادی که در زمان مشخص شده به قانون تمکین می کنند و صورت حساب خود را از طریق سامانه صورتحساب الکترونیکی تهیه می کنند و مالیات بر ارزش افزوده این افراد به موجب این سیستم تشخیص داده خواهد شد و دیگر ماموران مالیاتی برای بررسی مالیات به این افراد مراجعه نخواهند کرد و از این پس سیستم میزان بدهکاری یا بستانکاری مالیات بر ارزش افزوده مودیان را تشخیص خواهند داد.