لطفا فرم پرسشنامه استخدام را با دقت تکمیل نمایید.

 • نام و نام خانوادگی:نام پدر:شماره شناسنامه:تاریخ تولد: 
  افزودن یک ردیف جدید
 • کد ملی:تاریخ و محل صدور شناسنامه:محل تولد:دین(مذهب):شماره موبایل: 
  افزودن یک ردیف جدید
 • مدرک تحصیلی(به ترتیب آخرین مدرک)رشته تحصیلی:معدل کل:تاریخ پایان:نوع دانشگاه:نام موسسه آموزشی:شهر.کشور 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام سازمان یا شرکت(به ترتیب از آخرین سابقه)سمت/شغلمدت همکاریتاریخ قطع همکاریشماره تلفنمتوسط حقوق دریافتی به ریالعلت ترک خدمت 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام دوره آموزشینام موسسه آموزشمدت دورهتاریخ شروعمدرک دارد؟توضیحات 
  افزودن یک ردیف جدید
 • ردیفنام و نام خانوادگینسبتشغلنشانی و محل کارتلفن 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام و نام خانوادگیجنسیتنسبت با کارمندتاریخ تولدمیزان تحصیلاتشغل 
  افزودن یک ردیف جدید
 • لطفاً یک مقدار بین 11 و 11 را وارد نمایید .